1 Mayıs 2015 İtibariyle İstenmeyen Mesaj Dönemi Kapanıyor

Elektronik ticarette, 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle ileti ve mesajlar alıcıya sadece önceden onayı alınmak kaydıyla gönderilebilecek.

Elektronik ticarette 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle, pazarlama ve tanıtım amaçlı “istenmeyen” mesaj, arama, e-posta gibi uygulamalar son bulacak. Bu durumda alıcılar istedikleri zaman, hiç bir gerekçe göstermeksizin, ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‘nın 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe girecek elektronik ticarete ilişkin kanun kapsamında düzenlediği “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı”na göre, ticari elektronik iletilerin içeriği alıcıdan alınan onaya uygun olacak. İletinin başlangıcında, tanıtım ve bilgilendirme gibi ticari iletişimin belirlenebilir olmasını sağlayan bir ibareye yer verilecek.

Bu ibare, iletilerin başlangıcında veya konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında yer alacak. İletide iletinin amacının açıkça belirlenebilir olması sağlanacak.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLERİN GÖNDERİMİNDE ONAY ZORUNLULUĞU

Ticari elektronik ileti, alıcıya önceden onayı alınmak şartıyla gönderilebilecek. Kutlama ve temenni gibi hizmet sağlayıcının imajını artırabilecek iletiler ile onay alma amaçlı gönderilecek iletiler, ticari elektronik ileti kapsamında olacak.

1 – Onay, yazılı veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilecek.

2 – Onaya ilişkin ispat yükü hizmet sağlayıcıya ait olacak.

3 – Yazılı olarak alınan onayda, onayı verenin imzası aranacak.

4 – Elektronik iletişim araçlarıyla alınacak yazılı veya sözlü onayda, alıcının olumlu bir irade beyanı bulunacak.

5 – Alıcının sessiz kalması durumunda onay isteği zımni olarak reddedilmiş sayılacak.

6 – Onayın ticari elektronik ileti gönderilmek amacıyla alındığı ibaresine, onay içeriğinde mutlaka açık bir şekilde yer verilecek.

7 – Onay, abonelik sözleşmesi, satış sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi gibi herhangi bir sözleşmeye dahil edilmeden ayrı bir şekilde alınacak.

8 – İleti gönderilecek alıcıların esnaf veya tacir olması halinde, bunlara önceden onay alınmaksızın ticari elektronik ileti gönderilebilecek. Esnaf ve tacirlerin reddetme hakkını kullanmaları halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.

9 – Ret bildirimi imkanı, gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer alacak. Hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin, kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durduracak.

10 – Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemeyecek ve başka amaçlarla kullanamayacak.

11 – Veriler hangi amaçla alındıysa ancak o amaçla kullanılabilecek.

12 – Gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin elektronik kayıtlar, hizmet sağlayıcılar tarafından 6 ay süreyle saklanacak, talep edilmesi halinde bu kayıtlar Bakanlığa sunulmak zorunda olacak.

 

 

ONAY GEREKTİRMEYEN HUSUSLAR

1 – Temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik olarak; alıcıyla iletişime geçilmesi amacıyla e-posta adresini vermesi

2 – Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletilerde önceden onay alma zorunluluğu aranmayacak.

Ancak bu tür bildirimlerde de mal veya hizmetler özendirilmeyecek veya bunların tanıtımı yapılamayacak.
 

 

 

ŞİKAYET, DENETİM VE YETKİ

Yönetmelikte şikayet başvurularına ilişkin usul ve esaslara da yer verildi. Şikayet başvuruları, yazılı olarak ıslak imzayla veya elektronik ortamda e-devlet kapısı üzerinden güvenli elektronik imza ya da mobil imza yoluyla İl Müdürlüğüne yapılabilecek. Şikayet başvuruları, alıcının ikametgahının bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne yapılacak. Hizmet sağlayıcı, İl Müdürlüğü tarafından söz konusu şikayetle ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeleri, bu talebin tebliğinden itibaren 15 gün içinde teslim etmekle yükümlü olacak.

Gerekli hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün uzatılabilecek, aksi takdirde, hizmet sağlayıcıya Kanunda öngörülen idari para cezası uygulanacak. Hizmet sağlayıcıların, yönetmeliğin uygulanması kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyet ve işlemlerinin denetimi Bakanlıkça yapılacak.